TKP HEADLINE

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ความเป็นมาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นห้องสมุดที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับพระราชทานพระราชนุญาต จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้จัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 3 รอบพระนักษัตร ในปีพุทธศักราช 2534 โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ประกาศจัดตั้งห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นลำดับที่ 91 ตามประกาศสำนักงาน กศน. ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ตั้งอยู่บนที่ดินธรณีสงฆ์ ของวัดหมอนไม้ เลขที่ 764 เล่มที่ 8ข หน้าที่ 14 หมายเลข 5044 แผ่นที่ 110 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวนเนื้อที่ 2 ไร่ โดยพระครูเกษมธรรมาลังการ เจ้าอาวาสวัดหมอนไม้ และเจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เป็นผู้มอบที่ดินดังกล่าวให้เป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน ประชาชน พระภิกษุ สามเณร ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์...อ่านเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand